Our Team
Shashi Dubey
Overall Coordinator
+91 7379990531
Kinshuk
Sponsorship
+91 9781104499
Shashi Dubey
Sponsorship
+91 7379990531
Krishnendu Sahu
Event Management
+91 8280257994
Manik Garg
Event Management
+91 7206517772
Pooja Sharma
Event Management
+91 8696928887
Sonu Kedia
(Website Development)
+91 9815235665
Utkarsh Katiyar
Content Team
+91 9815228816
Devesh Singh
Decoration
+91 7440847995
Shashank Roy Saxena
Hospitality
+91 9410080355
Shreshtha Gothalyan
Public Relation
+91 8360371067
Lakshay Narang
Creativity
+91 8950809292Shreyanshu Shekhar
App Developement
+91 9815235430
Abhishek Chauhan
Security
+91 78339 01919
Pranjal
Security
+91 78950 66220